• home
 • Reklamační řád

Reklamační řád

Reklamační řád pro internetový obchod společnosti KITCHEN TECHNOLOGY s.r.o., který je nedílnou součástí obchodních podmínek.

 

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

 

 

Vymezení pojmů

 • Prodávajícím je společnost KITCHEN TECHNOLOGY s.r.o., se sídlem Brněnská 131/37, 591 01 Žďár nad Sázavou, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 55821 u Krajského soudu v Brně, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 • Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.
 • Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 • Kupující, který není spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

 

 

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 

 

Záruční doba a záruční list

Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

 

Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listě prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi váží. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena.

 

Prodloužená záruka - tato záruka musí být vždy v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem a s jakoukoli související reklamou. V takovém případě musí záruční list vždy obsahovat náležitosti a být vydán v souladu s výše uvedenými podmínkami.

 

Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Po uplynutí této lhůty je na většinu zboží poskytován bezplatný servis po dobu dalších 36 měsíců (prodloužená záruka). Informace o délce záruky je specifikována u nabízeného zboží nebo v záručním listě, je-li součástí výrobku. Záruka se nevztahuje na následující případy.

 • zboží bylo poškozeno nevhodnou a neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, ledaže se jedná o případy průměrnému spotřebiteli neznámé,
 • zboží bylo používáno v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům, uvedeným v návodu k použití,
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s návodem k použití,
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly,
 • zboží bylo poškozeno běžným opotřebením.

 

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba pro kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

 

 

Vady zboží

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

 

Reklamace a její uplatnění

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

 • nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.
 • Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
 • Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
 • Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů zejména na systém www.vasestiznosti.cz, případně na příslušný soud.

 

Platforma pro řešení sporů on-line představuje jednotné kontaktní místo, které spotřebitelům a obchodníkům z EU umožňuje urovnávat spory v případě domácích i přeshraničních nákupů on-line. Děje se tak prostřednictvím přesměrování sporů k vnitrostátním subjektům alternativního řešení. Za Českou republiku jsou příslušnými orgány Česká obchodní inspekce, Český telekomunikační úřad a Finanční arbitr.

 

Platforma je přístupná v českém jazyce pod následujícím odkazem

 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS

 

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout v co nejkratší době po jeho převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oznámit reklamaci jednou z následujících možností:

 • na e-mailovou adresu provozovatele servis@setta.cz,
 • poštou na adresu provozovatele KITCHEN TECHNOLOGY s.r.o., náměstí Republiky 3, 591 01  Žďár nad Sázavou,
 • telefonicky na tel. č.: +420 601 389 956,
 • osobním doručením na adresu provozovatele (viz výše),

a následně zaslat nebo doručit reklamované zboží v případě možnosti v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, s popisem závady, kopií prodejního dokladu, kopií záručního listu a nejlépe s uvedením požadovaného způsobu vyřízení reklamace na adresu provozovatele:

 

KITCHEN TECHNOLOGY s.r.o.
nám. Republiky 3
591 01  Žďár nad Sázavou

 

Podmínkou uplatnění záruční opravy je předložení řádně vyplněného záručního listu (popřípadě hodnověrné prokázání vzniku kupní smlouvy), ve kterém jsou uvedeny zejména tyto údaje:

 • datum zakoupení,
 • typ (kód nebo model) výrobku,
 • adresa (razítko) a podpis prodávajícího.

 

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

Prodávající či jeho pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba, přiměřená podle druhu výrobku či služby, potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím po uplatnění reklamace nedohodne jinak – případné prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. O vyřízení reklamace musí prodávající kupujícího informovat - do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou (viz výše).

 

Reklamační protokol (potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje) je zaslán zákazníkovi emailem bezprostředně, nejdéle však do 3 dnů, po přijetí reklamace. V případě osobního uplatnění je předán ihned.

Dále prodávající vydá bezodkladně po vyřízení reklamace spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

 

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

 

Při jakékoli návštěvě servisního technika u kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

 

 

Vyřízení reklamace

V rámci zkvalitňování služeb zákazníkum a urychlení celého procesu vyřízení reklamace doporučujeme v případě funkční závady, která se vyskytla až během používání zboží (tj. po instalaci výrobku), kontaktovat přímo servisní zastoupení konkrétní značky:

 

AIRFORCE

 • prostřednictvím servisního formuláře na www.airforce.cz
 • e-mailem na adresu: servis@airforce.cz
 • telefonicky na tel.: +420 601 389 956
 • dopisem na adresu: KITCHEN TECHNOLOGY s.r.o., nám. Republiky 3, 591 01 Žďár nad Sázavou.

FABER

 • prostřednictvím servisního formuláře na www.digestore-faber.cz
 • e-mailem na adresu servis@odsavacefaber.cz
 • telefonicky na číslo servisního střediska +420 566 630 160
 • dopisem na adresu PROMTINVEST spol. s r.o., nám. Republiky 3, 591 01 Žďár nad Sázavou

 

 

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.