• home
 • Záruční podmínky

Záruční podmínky

Záruční podmínky pro internetový obchod společnosti KITCHEN TECHNOLOGY s.r.o.

 

Záruční podmínky pro značku AIRFORCE

 1. Na výrobky AIRFORCE je poskytována plná záruka v délce 24 měsíců. Poté bude poskytován dalších 36 měsíců bezplatný servis na veškeré části výrobků s výjimkou žárovek. Bezplatný servis se rovněž netýká vizuálních změn povrchových částí vzniklých užíváním.
 2. Záruka plyne od data prodeje, podmínkou pro její poskytnutí je řádné a úplné vyplnění záručního listu prodejcem (typ výrobku, datum prodeje, razítko a podpis prodávajícího).
 3. Při mechanickém poškození výrobku dopravou nebo vzhledových vadách musí být reklamace uplatněna před instalací výrobku. Pokud je již výrobek instalován, předpokládá se, že k jeho poškození došlo během instalace nebo při jeho užívání.
 4. Při uplatnění nároku na bezplatnou opravu je spotřebitel povinen předložit řádně vyplněný záruční list.
 5. Záruka se nevztahuje na:
 • poškození vzniklá nesprávnou instalací, užíváním nebo údržbou v rozporu s návodem k použití
 • poškození vzniklá živelnou událostí nebo poruchou v elektrické síti
 • poškození nerezového povrchu následkem jeho ošetření nevhodnými prostředky v rozporu s návodem k použití
 • vady vzniklé mechanickým poškozením nebo hrubým zacházením
 • změny vzhledu vzniklé běžným používáním
 • defekty mající zanedbatelný vliv na hodnotu a použitelnost přístroje
 • spotřební díly nebo díly s omezenou dobou životnosti jako jsou syntetické tukové filtry, uhlíkové filtry, žárovky, baterie, pojistky, apod.
 1. Pokud došlo k poruše výrobku takového rázu, že je znemožněno jeho řádné užívání, prodlužuje se doba záruky o dobu od nahlášení závady do uvedení výrobku do bezvadného stavu. Tyto údaje musí být zapsány v záručním listu a potvrzeny autorizovaným servisem.
 2. Jakékoliv úpravy výrobku v záruční době musí být schváleny dodavatelem.
 3. Reklamaci je možno uplatnit vyplněním formuláře na www.airforce.cz, e-mailem na adrese servis@airforce.cz, případně na telefonicky na centrálním dispečinku, tel. +420 601 389 956.

 

 

Záruční podmínky pro značku FABER

 1. Na výrobky FABER je poskytována plná záruka v délce 24 měsíců. Po ukončení záruky bude poskytován další dalších 36 měsíců bezplatný servis k odstranění funkčních vad. V této době budou bezplatně odstraněny závady na výrobku způsobené vadou materiálu nebo vadou výroby.
 2. Záruka plyne od data prodeje, podmínkou pro její poskytnutí je řádné a úplné vyplnění záručního listu prodejcem (typ výrobku, datum prodeje, razítko a podpis prodávajícího).
 3. Při mechanickém poškození výrobku dopravou nebo vzhledových vadách musí být reklamace uplatněna před instalací výrobku. Pokud je již výrobek instalován, předpokládá se, že k jeho poškození došlo během instalace nebo při jeho užívání.
 4. Záruka se nevztahuje na:
 • poškození vzniklá nesprávnou instalací, užíváním nebo údržbou v rozporu s návodem k použití
 • poškození vzniklá poruchou v elektrické síti nebo živelnou událostí
 • poškození nerezového povrchu následkem jeho ošetření nevhodnými prostředky v rozporu s návodem k použití
 • vady vzniklé mechanickým poškozením nebo hrubým zacházením
 • změny vzhledu vzniklé běžným používáním
 • defekty mající zanedbatelný vliv na hodnotu a použitelnost přístroje
 • spotřební díly nebo díly s omezenou dobou životnosti jako jsou syntetické tukové filtry, uhlíkové filtry, žárovky, baterie, pojistky, apod.
 1. Pokud došlo k poruše výrobku takového rázu, že je znemožněno jeho řádné užívání, prodlužuje se doba záruky o dobu od nahlášení závady do uvedení výrobku do bezvadného stavu. Tyto údaje musí být zapsány v záručním listu a doloženy opravním listem, který vystaví pracovník autorizovaného servisu.
 2. Jakékoliv úpravy výrobku v záruční době musí být schváleny dodavatelem.
 3. Reklamaci je možno uplatnit vyplněním formuláře na www.digestore-faber.cz, e-mailem na adrese servis@odsavacefaber.cz, případně na telefonicky na centrálním dispečinku, tel. +420 566 630 160.