Vyberte kategorii

Uživatel
  obchod@setta.cz   +420 601 389 956 Autorizovaný e-shop

Naše odpovědnost k budoucnosti SETTA


Lidé jsou součástí životního prostředí a naše nynější chování k němu se odrazí v kvalitě života našich budoucích generací. Současný styl života a stále se zvyšující nároky na výkonnost a komfortnost kuchyňských spotřebičů představují pro životní prostředí značnou zátěž, zejména v oblasti nakládání s odpady. Důvěru klientů k našim výrobkům se snažíme získat tím, že klademe důraz na kvalitu, bezpečnost a ochranu životního prostředí. Jsou to zásady, jejichž naplnění je pro nás prvořadým úkolem.
 

Zpětný odběr elektroodpadu

Elektrowin Společnost KITCHEN TECHNOLOGY s.r.o. je prostřednictvím společnosti ELEKTROWIN, a.s. zapojena do kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení. Plníme tím nejenom zákonnou povinnost výrobce elektrozařízení danou § 37h zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, ale i přijímáme zodpovědnost za celý životní cyklus výrobků, od jejich uvedení na trh až po jejich konečnou likvidaci po skončení jejich bezproblémové služby našim zákazníkům.

Symbol přeškrtnuté podtržené popelnice uvedený na výrobcích označuje tzv. nová elektrozařízení, tj. zařízení dovezená nebo vyrobená po 13.8.2005 a rovněž označuje, že tento  výrobek nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Povinností uživatele je předat jakékoli upotřebené elektrozařízení na předem určené sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Třídění a recyklace takovéhoto odpadu pomůže uchovat přírodní prostředí a zajistí takový způsob recyklace, který ochrání zdraví a životní prostředí člověka.

Při nákupu nového spotřebiče můžete starý přístroj odevzdat ve výdejním místě na adrese KITCHEN TECHNOLOGY s.r.o., Brněnská 131/37, 591 01 Žďár nad Sázavou nebo v provozovně na adrese KITCHEN TECHNOLOGY s.r.o., náměstí Republiky 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, případně předat při převzetí nového spotřebiče přepravní společnosti. V tomto případě je však nutné informovat o této skutečnosti v objednávce. Starý spotřebič od Vás bezplatně převezmeme a zajistíme jeho předání k ekologickému zpracování.

Další informace o možnostech odevzdání odpadu k recyklaci získáte na příslušném obecním nebo městském úřadě, od firmy zabývající se sběrem a svozem odpadu, na webových stránkách kolektivního systému ELEKTROWIN www.elektrowin.cz, na portále MŽP nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili. Zařízení odevzdávejte nedemontované, kompletní. Elektrozařízení mohou obsahovat některé nebezpečné látky a jenom řádným odložením nedemontovaného zařízení bude zajištěno, že z výrobku neuniknou žádné škodlivé látky a že s nimi bude ekologicky naloženo. Tím bude omezen škodlivý vliv na životní prostředí a lidské zdraví.
 

Likvidace obalů

EkokomSpolečnost KITCHEN TECHNOLOGY s.r.o. je prostřednictvím autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. zapojena do systému sdruženého plnění povinnosti zpětného odběru obalů a využití odpadu z obalů. Plníme tím nejenom zákonnou povinnost danou zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů, ale ve smyslu tohoto zákona aktivně hledáme cesty, jak množství vyprodukovaných odpadů z obalů snížit na co nejnižší úroveň. Našeho cíle dosahujeme mimo jiné i tím, že pro každý typ spotřebiče volíme nejvhodnější formu obalu. www.ekokom.cz